Statuten

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van Basketballvereniging Mapleleaves. In de statuten en het reglement staat wat er wel en niet mag in de vereniging en wat er van je verwacht wordt.

Elk lid van de vereniging wordt geacht deze te kennen.

Artikel 1. Naam, zetel en verenigingsjaar.


1. De vereniging draagt de naam Basketballvereniging MAPLELEAVES Heemskerk.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Heemskerk en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van medio augustus tot circa 1 Mei.

Artikel 2. Doel.


1. De vereniging stelt zich ten doel, het doen beoefenen en het bevorderen van de basketbalsport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht ten doel het doel te bereiken onder meer door:
2.1. deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketballbond, hierna te noemen NBB of onderafdeling daarvan hierna te noemen rayon/district, waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
2.2. wedstrijden te organiseren;
2.3. evenementen te organiseren op het gebied van de basketballsport;
2.4. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 3. Lidmaatschap, leden.


1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden, de eersten onderscheiden zich in: seniorleden, juniorleden, kadetleden, aspirant-leden, en minileden. De laatste onderscheiden zich in niet spelende/wel trainende leden, niet spelende/niet trainende leden, leden van verdienste en ereleden. De eerste twee categorieën zijn in die hoedanigheid tevens lid van de NBB en het rayon/district. Beide laatstgenoemde categorieën – kunnen door het bestuur – van buiten de vereniging worden benoemd. Leden in de zin van de wet zijn: alle leden die de leeftijd van 16 jaar heb¬ben bereikt. Degene, die op 1 januari van een jaar de zestien jarige leeftijd heeft bereikt, wordt lid in de zin van de wet met ingang van het daarop volgende verenigingsjaar. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, wordt/worden daaronder verstaan, zowel de gewone leden als de buitengewone leden1 tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn natuurlijk personen, die bevoegd zijn de basketballsport daadwerkelijk te beoefenen in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden. Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het internationaal Olympisch Comité en de F.I.B.A.
3. a. Niet spelende leden zijn zij die niet door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden uitkomen, of zijn zij aan wie het lidmaatschap door het bestuur is verleend op grond van bijzondere werkzaamheden, die zij voor de vereniging verrichten.
b. Leden van verdienste zijn, die wegens hun verdienste voor de vereniging door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
c. Ereleden zijn zij, die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Aan buitengewone leden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.
5. Door toetreding machtigt het gewone lid het bestuur om het op te geven als lid van de NBB en
6. van het rayon/district waartoe de vereniging behoort.
7. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven. Voor de leden, die eveneens lid zijn van de NBB en het rayon/district geldt hetzelfde ook ten aanzien van de statuten, reglementen en besluiten van de NBB en het rayon/district.
8. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten voor zover deze niet uit de statuten blijken, worden bij huishoudelijk reglement of besluit geregeld.

Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap.


1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone en niet- spelende leden.
2. Bij niet toelating tot lid dient het bestuur dit ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, aan betrokkene mede te delen.
Betrokkene kan tegen het besluit van het bestuur, binnen een maand beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn wordt geen lidmaatschap toegekend.

Artikel 5. Schorsing.


1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste tot en met de eerstvolgende algemene vergadering, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap.


1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
1.1. door overlijden van het lid.
1.2. door opzegging door of namens het lid.
1.3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging.
1.4. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. In geval van niet tijdige opzegging, geldt de opzegging met ingang van 1 augustus van het daarop volgende jaar.
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijner opzichte uit te sluiten.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. In de gevallen onder 2 en 4 van dit artikel genoemd, kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan alleen geschieden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.
7. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging wordt het lid, ten spoedigste schriftelijk en met opgave van redenen, in kennis gesteld.
8. In de gevallen onder punt 4 en 7 van dit artikel genoemd, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7. Donateurs.


1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een, door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage, te storten.
3. De aan het donateurschap verbonden rechten en plichten worden, voor zover deze niet uit de statuten blijken, bij huishoudelijk reglement of besluit geregeld.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen ten allen tijden door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 8. Het bestuur.


1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste drie van het totaal aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in art. 8, lid 3. Tot het opmaken van zulk een voor¬dracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden gezamenlijk moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een, met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering, waarin tenminste 2/3 van de leden vertegenwoordigd is. Is niet 2/3 van het aantal leden aanwezig, dan volgt eenzelfde procedure als genoemd in art. 13 lid 3.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. De leden van het bestuur worden gekozen voor de periode van twee jaar door de algemene vergadering. leder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het huishoudelijk reglement bepaald rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende vergadering. De plaatsvervanger neemt in het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
7.1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
7.2. door bedanken.
8. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
9. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter1 een secretaris en een penningmeester aan. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
10. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.
11. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren van register¬goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
12. Het bestuur is bevoegd met inachtneming van de statuten en reglementen van de NBB, rayon/district en van de vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

Artikel 9. Nederlandse Basketball Bond. Rayon/ District.


1. De gewone leden van de vereniging zijn tevens lid van de NBB en van het rayon/ district binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd. De buitengewone leden zijn slechts lid1 indien dit door de NBB en/of het rayon/district verplicht gesteld is, of indien een lid hiertoe uitdrukkelijk de wens te kennen heeft gegeven.
2. De contributies die aan deze lidmaatschappen verbonden zijn, worden door de vereniging in zijn geheel aan de leden doorberekend.
3. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB en van het rayon/district niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging, bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, wordt op grond van deze statuten door de leden onherroepelijk gemachtigd om namens hen te stemmen in de algemene vergadering van het rayon/district, hetzij de afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van de NBB en van het rayon/district.

Artikel 10. Financiën.


1. Inkomsten. De inkomsten van de vereniging bestaat uit:
1.1. contributie van de leden.
1.2. subsidies.
1.3. donaties.
1.4. andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden te betalen van contributie, welke door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan buitengewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niette¬min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 11 Begroting/ financieel verslag.


1. Het bestuur dient op de algemene vergadering te houden uiterlijk een maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven in. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit ten alle tijden de rechten en verplichtingen van de vereniging worden gekend.
3. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering -binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening van verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen
4. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest zij een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. Een door de leden gekozen en door het bestuur benoemde kascommissie, dient – voorafgaande aan de jaarvergadering – de kas van de vereniging over het voorafgaande seizoen/boekjaar te controleren en hierover – schriftelijk -aan de jaarvergadering te rapporteren. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zo nodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De opdracht aan de commissie kan ten alle tijden door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
7. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek van de rekening en verantwoording doet. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in leden 2, 3 en 4, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 12. Algemene vergadering


1. Aan de algemene vergaderingen komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
2. De agenda van de in artikel 11 lid 3 bedoelde algemene vergadering bevat onder meer:
2.1. bespreking notulen van de vorige vergadering;
2.2. behandeling en vaststelling van het jaarverslag van het bestuur;
2.2.1. algemeen.
2.2.2. financieel, verslag kascommissie.
2.2.3. overige commissies.
2.3. vaststelling van de contributies, boetes, vergoedingen donaties.
2.4. vaststelling van de begroting.
2.5. voorziening vacatures in het bestuur, kascommissie, overige commissies.
2.6. rondvraag.
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek, van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeen roepen van een bijzondere algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
5. De vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
6. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel ven een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging zetel heeft, veel gelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
7. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan hierboven genoemde personen.
8. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem uit te doen brengen en door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee personen kan vertegenwoordigen.
9. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
10. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel proces – verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien een proces-verbaal is gemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis gebracht van de algemene vergadering.
11. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen of stemmen of stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:
11.1. blanco zijn.
11.2. zijn ondertekend.
11.3. onleesbaar zijn.
11.4. een persoon niet duidelijk aanwijzen.
11.5. de naam bevatten van een persoon, die geen kandidaat is.
11.6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.
11.7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
12. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. In geval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
13. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid als bedoeld in artikel 12 onder 12 van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogst aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogst aantal stemmen verkregen dan vindt er herstemming plaats over hem en degene die op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen, die op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Staken na al deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot wie van hen is gekozen.
14. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft is het verworpen.
15. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de aangenomen besluiten voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
16. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
17. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende activiteit niet in acht genomen.

Artikel 13. Statutenwijziging.


1. Behoudens in het geval van artikel 12 lid 17 kan in de statuten geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste acht dagen voor de verga¬dering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet 2/3 van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd1 dan wordt met een oproep termijn van tenminste één week, binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Door de algemene vergadering zal tevens worden vastgesteld binnen welke termijn de wijziging en de daarmee samenhangende hernieuwde vaststelling van de statuten moeten zijn ingevoerd. Door het opnemen in een notariële akte worden zij van kracht. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 14. Ontbinding.


1. Behoudens het bepaalde bij artikel 19 lid I boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld in artikel 12 lid 17 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3 van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur treedt als vereffenaar op indien de ontbinding niet door de rechtbank wordt uitgesproken. Tevens beslist het bestuur welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar vermogen is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam “in liquidatie” toegevoegd worden.

Artikel 15. Reglementen.


1. Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen in het huishoudelijk reglement en van de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of door de statuten wordt toegestaan.

Artikel 16. Verenigingsregister.


1. In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:
1.1. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende statuten;
1.2. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statutenwijziging;
1.3. de ontbinding der vereniging;
1.4. de naam voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

Artikel 17. Slotbepaling.


In alle gevallen, waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.