Huishoudelijk Regelement

 

Artikel 1. Algemeen.


1. Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht.
2. Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten, reglementen of bestuursbesluiten en berichten, die in een verenigingsorgaan namens het bestuur zijn bekend gemaakt.

Artikel 2. Clubtenue.


1. Het clubtenue van de vereniging is als volgt:
1.1. shirt : Korenblauw (glans) met witte bies langs de mouwen, V- hals en over de schouder. Witte nummers achterop en rechts van de V- hals.
1.2. broek: Wit met schaduwstreep.
2. Het reservetenue van de vereniging is als volgt:
2.1. shirt : Als art. 2.1, wit in plaats van korenblauw en korenblauw in plaats van wit.
2.2. broek: Wit.
3. Het shirt van elk gewoon lid dient te zijn voorzien van het spelersnummer, dat hem bij zijn aanmelding als lid is toegekend.

Artikel 3. Lidmaatschap leden.


1. De rechten van de leden zijn:
1. De leden kunnen d.m.v. de algemene vergadering controle uitoefenen op het bestuur en de door haar ingestelde oommissies en aldaar invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid.
2. Leden kunnen, al naar gelang hun leeftijd, stemmen uitbrengen(laten uitbren¬gen) op de algemene vergadering. Leeftijd bij aanvang verenigingsjaar: 16 jaar of ouder -3 stemmen, nog geen 16 jaar – I stem.
3. Gewone leden zijn op grond van hun lidmaatschap van de NBB, gerechtigd uit te komen in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden.
4. Leden zijn gerechtigd uit te komen in een door de vereniging georganiseerd toernooi.
5. Leden mogen trainingen bezoeken, die in verenigingsverband door het bestuur worden georganiseerd.
6. Leden hebben recht op een exemplaar van een door of namens het bestuur uitgegeven cluborgaan.
2. Verplichtingen van de leden zijn:
1. De statuten, reglementen en besluiten van de NBB, rayon/district en die van de vereniging na te leven.
2. Contributie te betalen, die verbonden is aan het lidmaatschap van de NBB, rayon/district en/of de vereniging.
3. Deel te nemen in een collectieve ongevallenverzekering als afgesloten door de NBB.
4. Bij verhindering om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten af te berichten bij het daarvoor aangewezen adres.
5. Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd als genoemd in artikel 3.1. c.en d.
6. De wedstrijden te spelen in Clubtenue als omschreven in artikel 2.
7. Op te treden als scheidsrechter bij de in artikel 3.1. C. en d. genoemde wedstrij¬den na hiertoe door het bestuur zijn aangewezen.
8. Binnen drie jaar, na aanmelding als lid, een door het bestuur georganiseerde scheidsrechters – cursus te volgen.
9. Het voldoen van boetes, die het bestuur n.a.v. overtreding van de reglementen oplegt.

Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap.


1. Een lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het indienen van een door het bestuur verstrekt aanmeldingsformulier.
2. Bij vermelding als lid dient er een inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogtejaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Tevens wordt een bedrag voor kosten statuten en reglementen in rekening gebracht.

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap.


1. Aan de beëindiging van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen verbonden evenals het afstaan van eventueel nog in bezit zijnde verenigingseigendommen.

Artikel 6. Donateurs.


1. De algemene vergadering kan donateurs op grond van de hoogte van hun jaarlijkse donatie bepaalde voorrechten toekennen.
2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen andere regelingen overeenkomen.

Artikel 7. Bestuur.


1. De formatie van het bestuur is, afhankelijk van het aantal bestuursleden, als volgt:
1.1. voorzitter.
1.2. secretaris.
1.3. penningmeester.
1.4. vice-voorzitter.
1.5. wedstrijdsecretaris.
1.6. 1e lid technische zaken.
1.7. notulist.
1.8. 1e lid redactie.
2. De in rangorde oneven geplaatste bestuursleden treden af in de oneven jaren. De in rangorde even geplaatste bestuursleden treden af in de even jaren.
3. Het bestuur vergadert ten minste 8 maal per jaar. Een bestuursvergadering is eerst geldig als de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, in geval van staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 8. Commissies.


1. Commissies worden ingesteld door het bestuur en maakt deze op een algemene vergadering bekend. Zij kan de algemene vergadering vragen de benoeming van de commissieleden goed te keuren.
2. In alle commissies zit, bij voorkeur in de functie van voorzitter, een lid van het bestuur.
3. De commissies vergaderen zo vaak zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur.
4. Het bestuur heeft ten allen tijde toegang tot deze commissievergaderingen en is gerechtigd tot nietig verklaring van hun besluiten als het belang van de vereniging dat vordert.
5. Commissies kunnen o.a. zijn:
5.1. jeugdcommissie
5.2. wedstrijd commissie
5.3. propaganda commissie
5.4. feest Commissie
5.5. technische commissie
5.6. toernooi Commissie
5.7. redactie commissie
5.8. ad-hoc commissie

Artikel 9. Verenigingscontributie.


1. De vereniging onderscheidt binnen de leden verschillende categorieën:
1.1. senior vanaf 19 jaar.
1.2. junior van 16 jaar tot 19 jaar.
1.3. kadet van 14 jaar tot 16 jaar.
1.4. aspirant van 12 jaar tot 14 jaar.
1.5. mini van 10 jaar tot 12 jaar.
1.6. benjamin van 6 jaar tot 10 jaar.
De leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar is bepalend voor de indeling.
2. De gewone leden betalen contributie naar gelang de categorie waarin zij in wed¬strijden uitkomen, ongeacht waar zij op grond van leeftijd ingedeeld zouden zijn.
3. Leden van verdienste en ereleden zijn geen verenigingscontributie verschuldigd.
4. Leden van het bestuur zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van verenigings-contributie.
5. In buitengewone gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven van het betalen van verenigingscontributie.
6. Door het meer dan drie keer deelnemen aan training georganiseerd door de vereniging wordt betrokkene geacht lid te worden van de vereniging en is daardoor verenigingscontributie verschuldigd.
7. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering per categorie vastgesteld.
8. M.i.v. het seizoen 2001-2002 zullen de leden de vereniging toestemming geven om de verschuldigde contributies per machtiging te innen. De inningperioden zijn: eind oktober en eind december. Voor nieuwe leden volgt inning een maand na inschrijving lid.

Artikel 10. Boetes.


1. De vereniging kent twee soorten boetes:
1.1. Boetes uitsluitend door de vereniging opgelegd;
1.2. Boetes opgelegd door de NBB, het rayon of district, die al of niet verhoogd met administratiekosten, aan de leden worden doorberekend.
2. Boetes opgelegd aan de vereniging door de NBB, het rayon of district, kunnen aan betrokkene(n) worden doorberekend, als er sprake is van grove nalatigheid.
3. Verenigingsboetes kunnen door het bestuur worden opgelegd wegens:
3.1. het te laat af berichten voor het spelen van een wedstrijd korter dan 48 uur van te voren;
3.2. het zonder af bericht wegblijven om te spelen;
3.3. het af berichten als scheidsrechter, termijn zie 3.a. en zonder opgave van reden;
3.4. het zonder af bericht wegblijven als scheidsrechter;
3.5. het niet binnen de gestelde termijn deelnemen aan een scheidsrechterscursus;
3.6. al die nalatigheden waarvoor de algemene vergadering dat nodig acht.
4. Boetes opgelegd door de NBB, het rayon of het district kunnen door het bestuur worden doorberekend wegens:
4.1. het ontbreken van of het niet gecontroleerd zijn van een spelerskaart tijdens de wedstrijd;
4.2. het niet in orde zijn van de kleding tijdens de wedstrijd; bijv. het niet dragen van het clubtenue, het ontbreken van spelersnummer(s) op het shirt, het spelen onder nummer 0,11 2,100 en verder;
4.3. het niet achter de naam, op het scoreformulier, vermelden van ‘junior’, ‘kadet’, of ‘aspirant’ als men invalt bij een hogere categorie.
4.4. het, als scheidsrechter, niet invullen van de eigen naam, naam van de vereniging of het niet ondertekenen van het sheet (scoreformulier).
4.5. overige boetes in de persoonlijke sfeer.
5. De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 11. Straffen.


1. Door het bestuur kunnen, op grond van het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging, straffen in de persoonlijke sfeer worden opgelegd.
2. Een speelverbod kan worden opgelegd wegens:
2.1. Het niet binnen de gestelde termijn betalen van een nota na daartoe verzocht te zijn.
2.2. Een schorsing voor één of meer wedstrijden kan worden opgelegd wegens het meer dan drie keer zonder af bericht wegblijven als scheidsrechter.
2.3. Een lid kan door het bestuur worden geroyeerd wegens het voor de vijfde keer zonder af bericht wegblijven om te spelen.

Artikel 12. Protest en beroep.


1. Tegen de opgelegde boete of straf kan men schriftelijk protest aantekenen bij het bestuur. Dit dient uiterlijk één maand na publicatie van de boete of straf te geschieden.
2. Naar aanleiding van de beslissing van het bestuur over een protest, kan betrokkene binnen een maand aantekenen bij de algemene vergadering.

Artikel 13. Wanbetaling.


1. Contributies en boetes dienen uiterlijk één maand na hiertoe verzocht te zijn, te worden voldaan. Het niet nakomen hiervan leidt tot disciplinaire maatregelen tegen betrokkene
2. Het lid zal bij wanbetaling als zodanig worden aangemeld bij de NBB, het rayon en het district en er zal niet aan een overschrijvingsprocedure worden meegewerkt.
3. Teneinde nakoming van de financiële verplichtingen, na opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, af te dwingen zal er zo nodig een gerechtelijk invorderings¬procedure gestart worden.

Artikel 14. Vergoedingen.


1. Leden van het bestuur, commissieleden en leden die met speciale taken belast zijn kunnen indien zij i.v.m. de uitvoering van hun functie aparte kosten moeten maken, daarvan een declaratie indienen bij de penningmeester.
2. Trainers coaches en scheidsrechters kunnen, indien hiervoor niet een afzonderlijke regeling geldt extra kosten i.v.m. de uitoefening van hun taak declareren bij de penningmeester.
3. Teams komen voor een reiskostenvergoeding in aanmerking als zij voor het spelen van competitiewedstrijden buitensporig hoge kosten moeten maken.
4. Jeugdteams komen in aanmerking voor de vergoeding van het inschrijfgeld van één toernooi per team per jaar.
5. Declaraties dienen binnen één maand nadat de kosten gemaakt zijn schriftelijk te worden ingediend.
6. Het bestuur beslist over een toekenning van een ingediende declaratie.
7. In speciale gevallen, dient vooraf aan het bestuur toestemming te worden gevraagd om kosten te mogen maken. Is aan deze voorwaarde niet voldaan dan is het bestuur gerechtigd een declaratie te weigeren.
8. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse of op basis van een kilometervergoeding gebaseerd op brandstofkosten. Spelende leden van Senioren teams zijn van vergoeding uitgesloten.
9. Telefoonkosten worden vergoed op basis van de gesprekskosten basistarief gebied.
10. Portokosten worden slechts vergoed indien geen gebruik gemaakt kan worden van de bezorgers van de vereniging.
11. De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 15. Wijziging Huishoudelijk Reglement.


1. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering, waarbij vooraf bekend is gemaakt, dat een wijziging in voorstel zal komen.
2. Door de algemene vergadering wordt tevens een datum vastgesteld, waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16. Slotbepaling.


1. In alle gevallen waarin de wet de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.